Thursday, October 05, 2006

زندگی هم زلزله دارد
مثل بم
احساس کردم که خودم را نمی شناسم
وقتی که تصویرم در چشمان او لرزید
آیا تصویرم لرزید؟ یا خودم؟
بم را در دلت تجربه کرده ای؟ اول تصویرت می لرزد، یا خودت؟
لرزه های زندگی ...

واژه ها ظریفند
بار احساس سنگین است
بهرحال بیرون می آیند
دسته ای مورچه
پاره های احساس با قطار مورچه ها ذره ذره از دلم بیرون می خزد